Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Liczba odwiedzających: 5567

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zaprasza do  wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) lub dla dzieci ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby oraz potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu społecznym.

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich.
 

Zgłoś się do nas i weź udział w programie!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnieul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
22 506 61 73
gops@jablonna.pl

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Przewidywana liczba uczestników Programu na terenie Gminy Jabłonna to 4 osób, w tym:
 • 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 3 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie: 

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

– Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna , w godzinach urzędowania (poniedziałek
od 8.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 14.00).


Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

1)Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

W przypadku gdy usługa asystenta jest świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu: 22 506 61 73 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

Pliki do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

– Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”               –  edycja 2021 w Gminie Jabłonna

– Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

– Karta zgłoszenia asystenta do Programu