Becikowe

Liczba odwiedzających: 6785
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Jednym z kryterium uprawniających do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Dokumentem niezbędnym jest zaświadczenie lekarskie. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa  - pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.