Dodatki mieszkaniowe: Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 7143

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu gminy. Przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 1. jednoosobowym - 40 %   tj. 2 066,99 zł.,
 2. wieloosobowym - 30 %   tj. 1 550,24 zł., - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020r. wyniosło - 5 167,47 zł.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez trzy (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.).

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Ustalona powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:


 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami za użytkowanie lokalu, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego w przypadku osoby samotnej,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2 do 4-osobowym;
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 do osobowym i większym.

Do wydatków za użytkowanie lokalu zalicza się: czynsz, koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019r. poz. 2195 oraz z 2021r. Poz.11), opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego; inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Wydatkiem za użytkowanie lokalu nie jest: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, roczne opłaty przekształceniowe, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040), opłat za gaz przewodowy oraz energię elektryczną.

Wykaz dokumentów do dodatku mieszkaniowego: 

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny w punktach 2 - 5, 7 - 9  tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, wyposażenie lokalu w instalacje gazu przewodowego oraz łączną kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

2. Deklaracja o wysokości dochodów - wszystkich członków gospodarstwa domowego.

3. Tytuł prawny do lokalu (decyzja, umowa najmu/podnajmu, akt notarialny, umowa użyczenia, wyrok sądowy potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego, dokument potwierdzający inny tytuł prawny ) kserokopia + oryginały do wglądu.

4. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości wydatków przez zarządcę budynku ponoszonych w miesiącu poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 •  zaświadczenie o wysokości dochodów netto otrzymanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku wystawione przez pracodawcę, 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe lub wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego ewentualnie oświadczenie o uzyskanych dochodach wyliczone na podstawie prowadzonej książki ewidencji przychodów i rozchodów

    Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu płatnych praktyk ze szkół zawodowych, 
 • zaświadczenie o wysokości stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni,
    Emeryci/renciści:
 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa 
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki

   Osoby otrzymujące alimenty:

 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny (kserokopia + oryginały do wglądu), 
 • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U z 2021r., poz. 2021)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)