Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Data: 29.04.2022 r., godz. 11.06    Liczba odwiedzających: 5096
Gmina Jabłonna przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.


Gmina Jabłonna przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota dofinansowania: 52 938,00 zł

Całkowita wartość projektu: 52 938,00 zł

Realizator Programu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Okres realizacji programu na terenie Gminy Jabłonna: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

Cele programu

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Adresaci programu

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Krótki opis programu

Usługę asystenta zaplanowano u 2 osób, w tym 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 dziecko do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami. Zaplanowano ogółem nie więcej niż 1 080 godzin w okresie realizacji programu.